2015 EKLOGES - βουλευτικές εκλογες 2015, 2012, GREEK ELECTIONS GALLOP ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 2015EKLOGES

Τι ισχύει και απαγορεύεται για τις δημοτικές εκλογές 2010

Υπογράφτηκε η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για τον τρόπο προβολής των υποψηφίων
Χωρίς αεροπανώ, πλαστικές σημαίες και προεκλογικό υλικό μη ανακυκλώσιμο θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές (και) στο Νομό μας, σε μια προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικών να αποφευχθεί η ρύπανση των οικισμών και κυρίως του περιβάλλοντος

Η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφτηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και κοινοποιήθηκε σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η συγκρότηση διαπαραταξιακών επιτροπών που θα ασχοληθούν με την κατανομή των χώρων ανάρτησης προεκλογικού υλικού, αφισών κλπ., οι οποίοι θα διατεθούν αναλογικά με βάση την εκλογική δύναμη των παρατάξεων στις προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.
Οι επιτροπές
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του κ. Ραγκούση:1.Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας αμέσως με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
2.Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των δημοτικών και κοινοτικών χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους..
3. Αν-στη-σύσκεψη αυτή που θα προκαλέσει-ο δήμος ή η κοινότητα, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και διαθέσει από μόνο του τους χώρους αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον όρο "αναλογικά" νοείται, ότι σε συνδυασμούς με μεγάλη εκλογική δύναμη σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για την προεκλογική τους προβολή, απ' ότι. σε συνδυασμούς με μικρή εκλογική δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους. Για τους τελευταίους αυτούς (πρωτοεμφανιζόμενους) συνδυασμούς λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν υποστήριξης τους από πολιτικό κόμμα ή πολιτικά κόμματα και η εκλογική δύναμη αυτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Δεν θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος ο συνδυασμός που
εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία απ' αυτήν των προηγούμενων δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, εφόσον ο επικεφαλής αυτών υποψήφιος είναι το ίδιο πρόσωπο.
Με τη φράση "Επί ίσοις όροις", νοείται ότι όλοι οι συνδυασμοί υποψηφίων δικαιούνται κατά την κατανομή των χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως για την προεκλογική τους προβολή.
Οι χώροι προβολής
Η προβολή των συνδυασμών στους χώρους που διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι και οι κοινότητες ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών. Μπορούν όμως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισοκόλληση, ιδιαίτερα από τους δήμους ή τις κοινότητες που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και διάθεση στους συνδυασμούς των υποψηφίων, μόνιμων πλαισίων.
Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ή τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.
Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2X2X2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 αυτής της απόφασης. Στους χώρους
αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.
Σε περίπτωση που οι δήμοι και οι κοινότητες, έχουν τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθενται στους συνδυασμούς επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που την προεκλογική περίοδο διατίθενται στους συνδυασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α').
Απαγορεύσεις
Στη συνέχεια περιγράφονται στην απόφαση οι απαγορεύσεις:
-Απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανώ ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ η αεροπανώ οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεση τους.
-Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακά προβλήματα.
-Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ,
χρώματα κ.λ.π.
-Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
-Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.
-Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κ.λ.π.
-Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα των εκλογών, εκτός αν η ψηφοφορία επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέφουν 14. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α') η προεκλογική περίοδος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού και συνεπώς και των διατάξεων της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2010.
Η περίοδος αυτή επεκτείνεται κατά μία εβδομάδα στις περιπτώσεις επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη των γενικών εκλογών Κυριακή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), αλλά μόνο για τους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που παίρνουν μέρος στην επαναληπτική εκλογή».

dimotikes-ekloges-2010

Τη στήριξή της σε εννέα ακόμη υποψηφίους για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες που «κλείδωσαν» είναι:
Δήμος Χαλανδρίου: Κουράσης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου
Δήμος Άργους-Μυκηνών: Καμπόσος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός
Δήμος Αλεξανδρούπολης: Λαμπάκης Βαγγέλης, Δικηγόρος, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Πόλη και Πολίτες»
Δήμος Διδυμοτείχου: Τοκαμάνης Χρήστος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος ΤΕΔΚ
Δήμος Ορεστίδος: Τερζοπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμος Νεστορίου: Ανδρεόπουλος Θωμάς, Επιχειρηματίας
Δήμος Αγρινίου: Σταμάτης Δημήτριος, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Νομάρχης
Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας: Σολδάτος Νικόλαος, Δήμαρχος Παλαίρου
Δήμος Ναυπακτίας: Παπαθανάσης Αθανάσιος, Δήμαρχος Ναυπάκτου

φωτογραφιες απο την τσοντα της Playmate!!! Οι καυτες φωτογραφιες απο την τσοντα της Playmate!!! Προσοχη! Ακαταλληλο για ανηλικους! H Πετρουλα γυμνη στο Max !!! H Πετρουλα γυμνη στο Max !!! Παρτε μια γευση απο την πισινατη φωτογραφιση της στο MAX!!! Το κοριτσι της εβδομαδας:Νικολεττα Ρωμανου!!! Το κοριτσι της εβδομαδας:Νικολεττα Ρωμανου!!! ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕ ΚΑΥΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚ ΣΤΗΘΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ!!! Βίντεο από την τσόντα της Λάουρα!!! Βίντεο από την τσόντα της Λάουρα!!! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ LAURA DOES LOUTRAKI(Μερος 1) LAURA DOES LOUTRAKI(Μερος 1) Δείτε το hot βίντεο!!! Αποκλειστικο:Τα ερωτικα φιλια της Ριας Αντωνιου με την τραγουδιστρια Μαρινα Σαζη!!! Αποκλειστικο:Τα ερωτικα φιλια της Ριας Αντωνιου με την τραγουδιστρια Μαρινα Σαζη!!! «Είναι μόνο μερικά αθώα καρέ σε σχέση με το τι γίνονταν στην βίλα των οργίων της πασίγνωστης τραγουδίστριας» Βίντεο με Τζούλια Αλεξανδράτου και Ζαγορίτη!!! Βίντεο με Τζούλια Αλεξανδράτου και Ζαγορίτη!!! Δείτε καρέ-καρέ τα «ανδραγαθήματα» του υιού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και της Τζούλιας... Η Ρια Αντωνιου εντελως γυμνη στο μπαλκονι!!! Η Ρια Αντωνιου εντελως γυμνη στο μπαλκονι!!! Κάντε κλικ εδώ!!! Kendra Wilkinson : Το 25λεπτο ροζ βίντεο!!! Kendra Wilkinson : Το 25λεπτο ροζ βίντεο!!! HOT VIDEO! ΟΙ ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΒΛΗ!!! ΟΙ ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΒΛΗ!!! HOT VIDEO ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΡΟΖ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΙΑΛΕΧΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ!!! ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΡΟΖ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΙΑΛΕΧΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ!!! HOT VIDEO! ΕΥΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΜΠΑΝΙΑ!!! ΕΥΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΜΠΑΝΙΑ!!! HOT ΒΙΝΤΕΟ!!! Chat Box MATAKIAS MATAKIAS ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SHOW BIZZ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SHOW BIZZ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Συνεργασίες Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ VS MATAKIAS είναι ανοικτός σε συνεργασίες με άλλα blogs και websites. Επιτρέπεται η αναδημοσίεση άρθρων με προσθήκη link στην πηγή. Για συνεργασίες και διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του e-mail giorgos070@gmail.com ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ * Γιώτα * ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ VS MATAKIAS ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Δημοτικές εκλογές 2010: τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις 24 Αύγουστος 2010

Τι λένε τα κρυφά γκάλοπ κομμάτων για τις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές 2010; Ποιος προηγείται σε Αθήνα, Αττική, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη σύμφωνα με μυστικές δημοσκοπήσεις;
Σύμφωνα με μυστικά γκάλοπ που τρέχουν τα δύο μεγάλα κόμματα, στο δήμο Αθηναίων μόνο η Φώφη Γεννηματά έχει ελπίδες να κερδίσει το Νικήτα Κακλαμάνη με το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, οι πρώτες τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι Φώφη Γεννηματά και Νικήτας Κακλαμάνης κινούνται αμφότεροι περί το 35%. Στην περίπτωση όμως που το ΠΑΣΟΚ στηρίξει τον Συνήγορο του Πολίτη, Γιώργο Καμίνη, σύμφωνα με την πρόταση Κουβέλη, ο Κακλαμάνης φεύγει μπροστά στα γκάλοπ.
Στην περιφέρεια Αττικής, ήδη τρέχουν οι πρώτες κρυφές δημοσκοπήσεις από τη ΝΔ για να μετρήσουν την απήχηση του Βασίλη Κικίλια. Πριν την επιλογή Κικίλια πάντως, τα ποσοστά του Κωστή Χατζηδάκη στα γκάλοπ ήταν απογοητευτικά μόλις ξεπερνώντας το 10%. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έχει ο Νομάρχης Αθηνών, Γιάννης Σγουρός, αν και το ΠΑΣΟΚ κρατάει ακόμα επιφυλακτική στάση. Ο Σγουρός δεν επιθυμεί κομματικό χρίσμα, αλλά του αρκεί να μην ανακοινωθεί άλλος υποψήφιος από το ΠΑΣΟΚ. Από τους άλλους υποψήφιους για την Περιφέρεια Αττικής, Αλέξη Μητρόπουλο, Γιάννη Μίχα και Γιάννη Δημαρά, ο Μίχας έρχεται δεύτερος στα γκάλοπ και ο Δημαράς συναντά την αντίσταση του πρωθυπουργού.
Στον Πειραιά, ο αποπεμφθείς Πέτρος Μαντούβαλος στα κρυφά γκάλοπ φαίνεται να συγκεντρώνει, σ’ ένα μεγάλο ποσοστό, την προτίμηση των ψηφοφόρων της ΝΔ. Φυσικά στη Ρηγίλλης ούτε που να το ακούνε το όνομα του δεν θέλουν. Το χρίσμα ίσως δοθεί στον Βασίλη Μιχαλολιάκο που φέρεται υποστηρίζει οτι «μπορεί να πάρει τον Πειραιά».
Στην Κέρκυρα, η Άντζελα Γκερέκου έρχεται ξανά στην πρώτη γραμμή. Τα γκάλοπ την φέρνουν πρώτη για την Περιφέρεια Επτανήσων. Στο ΠΑΣΟΚ σκέφτονται να ποντάρουν πάνω της στις Περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου και οι δημοσκοπήσεις τους ενθαρρύνουν.
Στην Κρήτη, η αναμενόμενη ανεξάρτητη υποψηφιότητα Μαρκογιαννάκη, μετά τη διαγραφή του, δημιουργεί νέα δεδομένα. Η πρώτη τηλεφωνική δημοσκόπηση για τις δημοτικές εκλογές 2010 έδειξε οτι ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης σε δείγμα 1.000 ατόμων παίρνει ένα ποσοστό της τάξεως του 60% ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ. Η Ντόρα Μπακογιάννη παρήγγειλε νέο γκάλοπ με τρία πρόσωπα στο ερώτημα «ποιον θέλετε για Περιφερειάρχη»: Αρναουτάκη (ΠΑΣΟΚ), Πλακιωτάκη (Ν.Δ. ) και Μαρκογιαννάκη (Ανεξάρτητο). Φήμες θέλουν και την ίδια την Ντόρα Μπακογιάννη να σκέφτεται να κατέβει στις εκλογές της Κρήτης, καθώς αισθάνεται ισχυρή στον τόπο της. Γι’ αυτό το λόγο έχει συμπεριλάβει και τον εαυτό της στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, κρυφά γκάλοπ του ΠΑΣΟΚ φέρονται να δείχνουν επικράτηση με άνεση του βουλευτή Καβάλας, Μιχάλη Τιμοσίδη. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες όμως, οι διαρροές αυτές κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες. Παράλληλα, ακούγεται έντονα η πιθανή υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή Ξάνθης, Παναγιώτη Σγουρίδη, αν και το ΠΑΣΟΚ δεν επιβεβαιώνει. Επικρατέστερος για υποψήφιος είναι, κατά πολλούς, ο Νομάρχης Ροδόπης, Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος περιμένει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του.
Στην Πελοπόννησο, μεγάλη γκρίνια υπάρχει στη ΝΔ για την επιλογή του υποψηφίου περιφερειάρχη, Δημήτρη Δράκου. Ο Πέτρος Τατούλης πάει καλά στα γκάλοπ και βρίσκει υποστηρικτές στα πρόσωπα της Έλσας Παπαδημητρίου, του Γιάννη Μανώλη και του Σταύρου Δήμα, που θεωρούν ατυχή την επιλογή του Σαμαρά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κατεβάσει υποψήφιο περιφερειάρχη και θα στηρίξει τον Τατούλη ανεπίσημα, όπως και ο ΛΑΟΣ, δίνουν προβάδισμα στον Αρκά πολιτικό.